Att referera

För att undvika att plagiera ska man ange en fullständig referens. En fullständig referens består av:

  1. en hänvisning i löpande text i direkt anslutning till det man skrivit.
  2. en referenslista i slutet av dokumentet som presenterar samtliga referenser som använts i texten. 

Man kan använda sig av allmänt känd kunskap utan att hänvisa till en källa. Det avser kunskap som många människor känner till eller som lätt går att hitta i ett allmänt uppslagsverk. Exempel på det senare är att Eiffeltornet ligger i Paris eller att attentatet mot World Trade Center i New York skedde den 11/9 2001. Vad som kan anses vara "allmänt känt" varierar en del mellan olika ämnesområden. En riktlinje är att om man är osäker så refererar man.

För att veta hur man ska utforma sina referenser tar man hjälp av en referensstil. Det finns en mängd olika referensstilar. Gemensamt för dem är att de beskriver hur referenser ska skrivas, dvs. vilken information om den använda källan som ska finnas med och i vilken ordning informationen ska stå. Förenklat kan man säga att det finns tre varianter av referensstilar; de som använder fotnoter, författare-årtal eller siffror.

Det är viktigt att använda samma referensstil konsekvent när man anger referenser i sin text.

Vilken referensstil som används kan variera mellan olika utbildningar på LiU. Konsultera därför alltid kursens webbsida för instruktioner eller kontakta läraren.

Det är viktigt att vara tydlig när man anger vilka tankar som inte är ens egna och alltid referera till idéer från studier genomförda av andra författare.

Exempel på korrekta referenser

Författare - årtal (Harvard, APA) i texten anges referensen med författarnamn och publiceringsår inom parentes

“These various factors constitute the framework for the defining principles and themes of the horror genre in the modern era” (Wells 2000, s. 6).

Författarnamnet kan även anges direkt i texten, då anges endast årtalet inom parentes

According to Wells “these various factors constitute the framework for the defining principles and themes of the horror genre in the modern era” (2000, s. 6).

Fotnoter (Oxford, Chicago) referensen markeras med en upphöjd siffra i texten och anges i en fotnot längst ner på sidan

These various factors constitute the framework for the defining principles and themes of the horror genre in the modern era1.

Siffror (Vancouver) referensen markeras i texten med en siffra inom parentes som hänvisar till samma nummer i referenslistan i slutet av dokumentet

These various factors constitute the framework for the defining principles and themes of the horror genre in the modern (1).

 


1. Wells, P. (2000), The horror genre: From Beelzebub to Blair Witch. p. 10. London: Wallflower.