Vad är plagiering?

Plagiering är när man presenterar någon annans material som sitt eget.

Urkund är ett kontrollverktyg för lärare som gör det lättare att upptäcka plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, förlags- och studentmaterial.

När studenter plagierar tar sig detta ofta formen av att man:

Det finns två sätt att använda en annan författares text i ditt arbete utan att plagiera:

  1. Citat: om det är en kortare text t.ex. ett mindre stycke kan man ange texten som citat i t.ex. uppsatsen. Det måste tydligt framgå att det verkligen är ett citat t.ex. genom att skriva texten inom citattecken, kursivera texten eller göra indrag i vänster- och högermarginalerna. En fullständig referens till originalkällan ska finnas.
  2. Parafrasering: Det är viktigt att påpeka att det inte räcker med att skriva om enstaka ord eller meningar, ändra tempus på verb etc. utan hela texten måste bearbetas och din förståelse av den måste skrivas med egna ord. En fullständig referens till originalkällan ska finnas.

Vad händer om jag plagierar?